اسکن سه بعدی و کنترل تطبیقی

اسکن سه بعدی و کنترل تطبیقی

بنام خدا

ا

بیش از ۱۵ سال است که این شرکت از اسکن سه بعدی برای ابعاد برداری و کنترل تطبیقی استفاده می کند . بکارگیری اسکن سه بعدی باید ها و نباید هایی دارد که میبایست هنگام گرفتن ” ابر ” و ” الاین کردن ” آن حتما” رعایت شود در غیر اینصورت خطاهای پنهان زیادی رخ خواهد داد که براحتی نمیتوان متوجه آنها شد . برخی از این موارد بشرح زیر است .

اسکن سه بعدی و کنترل تطبیقی

  1. کالیبره کردن دستگاه اسکن و مشخص کردن مقدار خطا
  2. تعیین تکلیف لبه های تیز
  3. عدم دست کاری و ترمیم ابر توسط پردازشگر اولیه ابر
  4. بکارگیری لنز مناسب
  5. بکارگیری صحیح پودر
  6. الاین ابر بر اساس دستگاه مبنایی
  7. …….