آشنایی با باید ها و نباید ها و روش تولرانس گذاری ابعادی بصورت عملکردی

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

بررسی عملکرد و تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه .( قسمت دوم )
در این درس یک مجموعه ۴ قطعه ای تولرانس گذاری شده و با روش تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه آشنا میشوید

dimensional tolerance training part 3

بررسی عملکرد و تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه .( قسمت اول )
در این درس یک مجموعه ۴ قطعه ای تولرانس گذاری شده و با روش تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه آشنا میشوید

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

در این درس با موارد ذیل آشنا می شوید :
تولرانس گذاری یک مثال عملی ( شامل دو قطعه ) .
انجام محاسبات تداخل تولرانس و آشنایی با مفهوم ” اندازه مجازی ” ( virtual size )
لزوم تولرانس گذاری هندسی در نقشه های فنی .

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

در این درس ضمن توضیح انواع تولرانس های ابعادی ( دوطرفه،یکطرفه و … ) با ذکر یک مثال عملی با نحوه کنترل تولرانس های داده شده و نحوه محاسبات “حداقل محدوده لقی” و “حداکثر محدوده لقی” آشنا می شوید .