دوره های آموزشی تولرانس گذاری هندسی

شرکت‌کنندگان دوره های آموزشیِ کاربردی تولرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد. در نتیجۀ این دوره،

  • نقشه‌ها در انتقال الزام های عملکردی صراحت و قطعیت بیشتری می‌یابند،
  • تولید محصولات راحت‌تر و روشهای بازرسیِ مناسب مشخص می‌شوند.

نتایج تسلط بر مبانی تولرانس‌گذاری هندسی :

  • کاهش تغییرات در نقشه،
  • کاهش خطاهای تفسیری،
  • افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها،
  • طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید،
  • افزایش مقادیر تولرانسها،
  • و تضمین مونتاژ قطعات با هم می‌شود.
geometrical tolorancing training

هدف دوره :
شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی تلرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد.

GD&T workshop tarhofan

مخاطبین : مهندسین و دانشجویان مکانیک جامدات ، مهندسین و دانشجویان ساخت و تولید ، کارشناسان تهیه نقشه فنی ، کارشناسان کنترل کیفیت ابعادی و هندسی ( مترولوژی ) ، صنعتگران فعال در زمینه ساخت و تولید قطعات صنعتی ، مدیران پروژه و کارشناسان فعال در زمینه مهندسی معکوس