ویدئو کلاس های آموزشی تولرانس گذاری ابعادی و هندسی

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

در این درس ضمن توضیح انواع تولرانس های ابعادی ( دوطرفه،یکطرفه و … ) با ذکر یک مثال عملی با نحوه کنترل تولرانس های داده شده و نحوه محاسبات “حداقل محدوده لقی” و “حداکثر محدوده لقی” آشنا می شوید .