دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش ایزو ( GPS )

دورة آموزشی مشخصات هندسی محصول (مُهندِم) در ایزو

ISO GPS Tolerancing

مخاطبان

کاربران نقشه‌های مهندمی، اعم از طراحان و مهندسان محصول و ابزار، مهندسان فرایند، مهندسان تولید، کاروران دستگاههای ساخت، تأمین‌کنندگان، کاروران سی‌ام‌ام، بازرسان

مهارتهای اکتسابی پس از طی دورة آموزشی

شرکت‌کنندگان در این دورة کاربردی از دانش رواداشت(تولرانس)گذاری هندسی برای «تهیه و تفسیر نقشه‌ها» بهره‌مند خواهند شد.

محتوای درسی

 • مقدمه
 • شاکله‌های هندسی (geometrical features)
 • رواداشت‌گذاری حدی (limit tolerancing)
 • رواگاهها (tolerance zones)
 • علائم رواداشتها
 • مبنا و دستگاه مبنایی
 • ترکیب اندازه و رواداشتهای هندسی
 • علامتهای ترسیمی خاص
 • رواداشتهای عمومی (general tolerances)
 • رواداشتهای بافت سطح
 • لبه‌ها (edges)
 • تحلیل دو نقشة مهندمی

مدت دوره : ۸۰ ساعت
منبع درسی :  دست‌نامة مشخصات هندسی محصول در ایزو، نوشتة هنریک نیِلسن، ترجمة محمد شهبازی، انتشارات فدک‌ایساتیس

هدف دوره :

شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی تلرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد. در نتیجۀ این دوره،
نقشه‌ها در انتقال الزام های عملکردی صراحت و قطعیت بیشتری می‌یابند،
تولید محصولات راحت‌تر و روشهای بازرسیِ مناسب مشخص می‌شوند.

برای مهندسی معکوس و نمونه سازی صحیح و دقیق قطعات صنعتی، داشتن مهارت تولرانس گذاری ابعادی و هندسی حرفه ای و استاندارد ضروری است . جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .