دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش ایزو ( GPS )

دورة آموزشی مشخصات هندسی محصول (مُهندِم) در ایزو

ISO GPS Tolerancing

مخاطبان

کاربران نقشه‌های مهندمی، اعم از طراحان و مهندسان محصول و ابزار، مهندسان فرایند، مهندسان تولید، کاروران دستگاههای ساخت، تأمین‌کنندگان، کاروران سی‌ام‌ام، بازرسان

مهارتهای اکتسابی پس از طی دورة آموزشی

شرکت‌کنندگان در این دورة کاربردی از دانش رواداشت(تولرانس)گذاری هندسی برای «تهیه و تفسیر نقشه‌ها» بهره‌مند خواهند شد.

محتوای درسی

 • مقدمه
 • شاکله‌های هندسی (geometrical features)
 • رواداشت‌گذاری حدی (limit tolerancing)
 • رواگاهها (tolerance zones)
 • علائم رواداشتها
 • مبنا و دستگاه مبنایی
 • ترکیب اندازه و رواداشتهای هندسی
 • علامتهای ترسیمی خاص
 • رواداشتهای عمومی (general tolerances)
 • رواداشتهای بافت سطح
 • لبه‌ها (edges)
 • تحلیل دو نقشة مهندمی

مدت دوره : ۸۰ ساعت
منبع درسی :  دست‌نامة مشخصات هندسی محصول در ایزو، نوشتة هنریک نیِلسن، ترجمة محمد شهبازی، انتشارات فدک‌ایساتیس

هدف دوره :

شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی تلرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد. در نتیجۀ این دوره،

 • نقشه‌ها در انتقال الزام های عملکردی صراحت و قطعیت بیشتری می‌یابند،
 • تولید محصولات راحت‌تر و روشهای بازرسیِ مناسب مشخص می‌شوند.
آموزش حرفه ای تلرانس گذاری هندسی به روش ایزو
آموزش حرفه ای تلرانس گذاری هندسی به روش ایزو
نقشه فنی استاندارد به روش ایزو

برای مهندسی معکوس و نمونه سازی صحیح و دقیق قطعات صنعتی، داشتن مهارت تولرانس گذاری ابعادی و هندسی حرفه ای و استاندارد ضروری است .

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . ۰۹۱۲۱۵۷۹۴۳۳