مهندسی معکوس و نمونه سازی
تولید یک محصول جدید از روی یک نمونه خارجی

GD&T

Geometric dimensioning and tolerancing

according to ASME Y14.5

تهیه نقشه های فنی

آموزش حرفه ای نقشه کشی صنعتی و تولرانس گذاری هندسی
آنلاین و غیرحضوری

GPS

Geometrical Product Specifications

according to ISO