تلرانس گذاری
در فرآیند مهندسی معکوس و یا طراحی ، تعیین اعداد اسمی، تولرانس های ابعادی و تولرانس های هندسی عملکردی جزء چالش های اصلی می باشند . همچنین نباید از محاسبه تولرانس سرجمع ( Stackup ) غافل شد . برای داشتن یک قطعه صحیح و دقیق، نیازمند یک فرآیند کاری صحیح و دقیق می باشیم . با ما همرا باشید ….

geometrical tolorancing training

هدف دوره :
شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی تلرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد.

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

بررسی عملکرد و تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه .( قسمت دوم )
در این درس یک مجموعه ۴ قطعه ای تولرانس گذاری شده و با روش تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه آشنا میشوید

dimensional tolerance training part 3

بررسی عملکرد و تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه .( قسمت اول )
در این درس یک مجموعه ۴ قطعه ای تولرانس گذاری شده و با روش تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه آشنا میشوید

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

در این درس با موارد ذیل آشنا می شوید :
تولرانس گذاری یک مثال عملی ( شامل دو قطعه ) .
انجام محاسبات تداخل تولرانس و آشنایی با مفهوم ” اندازه مجازی ” ( virtual size )
لزوم تولرانس گذاری هندسی در نقشه های فنی .