دوره کامل آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش GD&T مطابق با استاندارد ASME Y14.5 2018

دوره کامل آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش GD&T مطابق با استاندارد ASME Y14.5 2018

شرکت طرح و فن در نظر دارد بمنظور توسعه دانش تلرانس گذاری هندسی یک دوره کامل آموزشی GD&T را بر اساس آخرین ورژن استاندارد مربوطه ASME Y14.5 2018 ” ، برای علاقمندان به این موضوع برگزار نماید.
این دوره شامل دوره مقدماتی و دوره پیشرفته میباشد و بصورت کاملا” حرفه ای و همراه با مثال های واقعی، برگزار میگردد. منبع درسی کلاس کتاب آقای آلنیومن ویرایش سال  ۲۰۲۰ است که در ابتدای دوره در اختیار داشجویان قرار میگیرد. همراه با دوره ، نقشه هایی که شرکت کنندگان از صنعت خود ارائه میدهند به بحث گذاشته شده و آموزش به سمتی حرکت میکند که پس از پایان دوره، دوستان بتوانند به خوبی تلرانس گذاری ابعادی و هندسی قطعات مربوط به شرکت خود را انجام دهند.

مدت دوره : ۱۰۰ ساعت (روزهای جمعه از ساعت ۹ الی ۱۴)

هزینه دوره : ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ تومان

جهت ثبت نام به شماره واتساپ ۰۹۱۲۱۵۷۹۴۳۳ پیام ارسال فرمایید

دوره کامل آموزشی GD&T ، آموزش حرفه ای تلرانس گذاری هندسی به روش GD&T مطابق با استاندارد ASME 2018 در شرکت طرح و فن

سرفصل دوره مقدماتی

۱ .مقدمه – علائم و واژگان

استاندارد ASME مرتبط با اندازه گیری و تعریف محصول
استاندارد ISO مرتبط با اندازه گیری و تعریف محصول
ویژگی ھای با اندازه و بدون اندازه
شکل نواحی تلرانسی
طبقه بندی تلرانس ھای ھندسی
چھارچوب کنترل ویژگی
قواعد اساسی LMC و MMC

۲ .حدود اندازه

تعریف ویژگی با اندازه
حدود اندازه ( قانون شماره ۱ ، اصل پوش ، اصل تیلور )
علامت مبنای ابعاد
سیستم انطباقات

۳ .سیستم تلرانس گذاری ھندسی چگونه کار می کند

مقایسه تلرانس موقعیت با تلرانس مثبت و منفی
تاثیرRFS ( صرفنظر از اندازه ویژگی )
تاثیر تعدیل کننده MMC ( وضعیت حداکثر مواد )
تاثیر تعدیل کننده LMC (وضعیت حداقل مواد)
RMBو LMB، MMB، RFS، LMC، MMC
قوانین عمومی – تلرانس ھای ھندسی اعمال شده به رزوه ھا ، چرخدنده ھا و ھزارخارھا

۴ .تصدیق تلرانس موقعیت

تلرانس موقعیت – تصدیق سوراخ در MMC
تلرانس موقعیت – تصدیق سوراخ در LMC
مفھوم سنجه کاغذی

۵ .طرح ریزی محصول و شرایط مجازی

اعمال تلرانس گذاری ھندسی – توپی
سه طرح برای یک محصول با کیفیت
نمونه برگه مربوط به عملیات تولید
نمونه برگ مربوط به کیفیت اندازه گیری ابعادی
شرایط مجازی
شرایط مجازی – چھارچوب کنترل ویژگی چندگانه

۶ .چارچوب مرجع مبنا

چارچوب مرجع مبنا (DRF ) و درجات آزادی ( DOF )
تئوری شبیه ساز ھای ویژگی مبنا
ایجاد مبنای اول از ویژگی ھای با اندازه در RMB
مبناھای موضعی و چھارچوب کنترل ویژگی چندگانه
درجات آزادی – ویژگی مبنای اول در RMB
ایجاد یک DRF – سطوح تخت
ایجاد یک DRF – سطح ، محور، سطح
ایجاد یک DRF – محور ، سطح ، سطح میانھ
ایجاد یک DRF – سطح ، سطح ، محور
تقدم و تاخر مبناھا و تعدیل کننده ھا

۷ .تعدیل کننده ھای ویژگی مبنا

تعدیل کننده ھای ویژگی مبنا – MMB ، LMB و RMB
مقایسه بین تعدیل کننده ھای ویژگی مبنا در RMB و MMB
محاسبه مرز برای ویژگی مبنا در MMB
ویژگی مبنای دوم در MMB – ارزیابی با سنجه کاغذی
ویژگی مبنای سوم در MMB – ارزیابی با سنجه کاغذی

۸ .چارچوب ویژگی مبنا قسمت دوم – مبنا ھای تارگت و سطوح بی قاعده

ویژگی ھای مبنای شیب دار
ویژگی مبنای انحنا دار
مبنا ھای سطح میانه
مبناھای نشانه – پره توربین – کاپوت خودرو – بلوک پایه
مبناھای نشانه – محاسبات مربوط به ریختھ گری و ماشینکاری
مبناھای نشانه – مبناھای متحرک

۹ .چارچوب ویژگی مبنا قسمت دوم – مفاھیم پیشرفته

دو سوراخ بھ عنوان ویژگی مبنا
سوراخ و شیار بھ عنوان ویژگی مبنا
الگوی سوراخ ھا بھ عنوان ویژگی مبنا
سوراخ ھای ھم محور بھ عنوان ویژگی مبنا
کنترل چرخش – توسط سطوح مقابل بھ ھم
کنترل چرخش – توسط سطوح انحنا دار مقابل بھ ھم
کنترل چرخش – توسط سطوح تخت مقابل بھ ھم
کنترل چرخش – توسط سطوح تخت مقابل بھ ھم در MMB و RMB
کنترل چرخش – توسط سطوح تخت مقابل بھ ھم در Basic
کنترل چرخش – توسط شیار در RMB با و بدون تعدیل کننده ھای متحرک خطی
تعدیل کننده ھای متحرک خطی
چارچوب مرجع مبنای چندگانھ
ایجاد یک ارتباط بین دو چارچوب ویژگی مبنا

سرفصل دوره پیشرفته

۱۰ -تلرانس ھای فرم

تلرانس تختی
تصدیق تلرانس تختی
تلرانس راستی – المان خطی اعمال شده بر روی سطح تخت
تلرانس راستی – المان خطی در دو جھت
تلرانس راستی – اعمال بر روی یک پین
تلرانس راستی – اعمال بر روی یک محور
تلرانس تختی اعمال شده بھ سطح میانھ
دایره ای (گردی )
استوانھ ای

۱۱ -تلرانس ھای راستا

تلرانس توازی اعمال شده بر روی یک سطح
کاربردھای تلرانس توازی
تلرانس زاویھ داری اعمال شده بر روی یک سطح
تصدیق تلرانس زاویھ داری
تلرانس تعامد اعمال شده بر روی یک سطح
تلرانس تعامد با داشتن دو چارچوب ویژگی مبنا
راستای یک سوراخ
راستای الگویی از سوراخ ھا
تلرانس تعامد با المان ھای خطی (دو بعدی )
تلرانس توازی سطح مماس
لرانس توازی – صفر در وضعیت حداکثر مواد

۱۲ -تلرانس ھای پروفیل 

تلرانس دوطرفھ
تلرانس یکطرفھ مساوی
تلرانس یک طرفھ غیر مساوی
تلرانس پروفیل اعمال شده بر واحد سطح
پروفیل خطی
پروفیل لبھ یک سطح تیز در ASME
پروفیل لبھ یک سطح تیز در ISO
پروفیل یک سطح نامنظم
تلرانس پروفیل مرکب
تلرانس پروفیل مرکب – یک ویژگی مبنا
تلرانس پروفیل مرکب – دو ویژگی مبنا
تلرانس پروفیل مرکب – ویژگی بی قاعده
تلرانس پروفیل – سطوح غیر ھم سطح
تلرانس پروفیل – کنترل ھای چند گانھ
شعاع ، شعاع کنترل شده و شعاع پروفیل
قطعات غیر صلب – وضعیت مھار شده
انباشتگی تلرانس پروفیل
انباشتگی تلرانس ھای پروفیل مرکب

۱۳ -تلرانس ھای موقعیت 

۳-۱۳ -تلرانس موقعیت – ناحیھ تلرانس استوانھ ای
۴-۱۳ -تلرانس موقعیت – ناحیھ تلرانس مستطیلی
۵-۱۳ -تلرانس موقعیت – ناحیھ تلرانس کره ای
۶-۱۳ -تلرانس موقعیت – ناحیھ تلرانس مخروطی
۷-۱۳ -مرز تلرانس موقعیت
۹-۱۳ -تلرانس ھای مرکب در مقابل دو تک بخشی
۱۰-۱۳ -تلرانس موقعیت مرکب – یک چارچوب ویژگی مبنا
۱۱-۱۳ -تلرانس موقعیت مرکب – دو چارچوب ویژگی مبنا
۱۲-۱۳ -تلرانس موقعیت – دو تک بخشی
۱۳-۱۳ -تلرانس موقعیت مرکب – ارزیابی با سن جھ کاغذی
۱۵-۱۳ -ویژگی ھای امتداد یافتھ
۱۶-۱۳ -چارچوب ھای مرجع مبنای مستقل

۱۴ -تلرانس ھای ھم محوری

۳-۱۴ -تلرانس ھای لنگی
۵-۱۴ -لنگی دایره ای
۶-۱۴ -لنگی کل
۱۶-۱۴ -ھم مرکزی
تقارن

۱۵ -قواعد بست ھا و رزوه پیچ ھا

۱-۱۵ -قواعد بست شناور
۲-۱۵ -قواعد بست ثابت
۳-۱۵ -ناحیھ تلرانس تصویر شده
۴-۱۵ -تمرینات – شیم ھا
۵-۱۵ -تمرینات – تقویت کننده ھا

۱۶ -مرزھا

۲-۱۶ -مرزھای RFS -داخلی و خارجی
۳-۱۶ -مرزھای MMC -داخلی و خارجی
۴-۱۶ -مرزھای LMC -داخلی و خارجی
۸-۱۶ -محاسبھ حداقل ضخامت جداره
۹-۱۶ -محاسبات انباشتگی مرزھای داخلی و خارجی

۱۷ -حل تمرینات کاربردی-

دوره کامل آموزشی GD&T ، آموزش حرفه ای تلرانس گذاری هندسی GD&T - مطابق کتاب 2020 آلنیومن
دوره کامل آموزشی GD&T ، آموزش حرفه ای تلرانس گذاری هندسی GD&T - مطابق کتاب 2020 آلنیومن

دوره های آموزشی شرکت طرح و فن

طرح و فن بیش از دو دهه است که در زمینه مهندسی معکوس و نمونه سازی قطعات صنعتی فعالیت دارد. این شرکت علاوه بر مشاوره و مدیریت پروژه های مهندسی معکوس و تهیه نقشه های فنی استاندارد، برگزار کننده دوره های آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش ایزو (GPS) و روش (GD&T) میباشد . علاقمندانی که فرصت شرکت در دوره های حضوری را ندارند نیز میتوانند در دوره های آموزشی آنلاین GD&T و یا دوره آنلاین GPS شرکت نمایند و یا از دوره های دانلودی ما استفاده نمایند.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید و یا به شماره واتساپ ۰۹۱۲۱۵۷۹۴۳۳ پیام ارسال فرمایید.