بایگانی دسته بندی: تولرانس گذاری هندسی

تلرانس گذاری هندسی

بکارگیری دقیق و حرفه ای تلرانس گذاری هندسی در فرآیند تهیه نقشه های فنی، میتواند نتایج ارزشمند زیر را برای ما به ارمغان بیاورد :

 • تولید محصولات راحت‌تر
 • انتخاب روشهای بازرسیِ مناسب
 • کاهش تغییرات در نقشه
 • کاهش خطاهای تفسیری
 • افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها
 • طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید
 • افزایش مقادیر تولرانسها
 • و تضمین مونتاژ قطعات با هم

تولرانس و تولرانس گذاری | توضیحات کامل و کاربردی

دوره کامل آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش GD&T مطابق با استاندارد ASME Y14.5 2018

کتاب و استاندارد در مورد تهیه نقشه های فنی مکانیک و تلرانس گذاری هندسی

دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش GD&T

دورۀ پیشرفته :

پیش‌نیاز : موفقیت در دورۀ مقدماتی

محتوای درسی :

۱-    مبنا و دستگاه مبنایی

 1.   دگرسازهای مبنا – تأثیر
 2.   کاربرد
 3.   شاکله‌های مبنای مورب
 4.    سطوح پَربندی (contoured surfaces) در حکم مبنا
 5.    نشانگاههای مبنا
 6.    گروه سوراخهای تشکیل‌دهندۀ مبنا
 7.     مبنای مشترک
 8.    چندگانگی دستگاه مبنایی – ارتباط میان سامانه‌ها

۲-    تولرانسهای راستا

 1.    رئوس کلی
 2.    توازی سطح با یک مبنا
 3.    زاویه‌داری سطح با دو مبنا
 4.     تعامد سطح با یک مبنا
 5.     تعامد سطح با دو مبنا
 6.      توازی میانْ‌خط با دو مبنا
 7.      تولرانس‌گذاری تعامد صفر در حالت بیشاد
 8.      تعامد عناصر خطی

۳-   تولرانسهای رخواره

 1. رئوس کلی
 2. رخواره سطح
 3. رخواره خط
 4. رخواره – مهار چندگانه
 5. حالت ناصلب یا رها (non-rigid or free state condition)

۴-   تولرانسهای موقعیت

 1.      رئوس کلی
 2.      ناحیۀ تولرانسی استوانه‌ای
 3.      ناحیۀ تولرانسی متوازی‌السطوح
 4.      ناحیۀ تولرانسی کُروی
 5.      فرمولهای بستها و پیچ‌ومهره‌ها – بست ثابت ، بست معلق
 6.      ناحیۀ تولرانسی افراشته

۵-    محاسبات انباشتگی مرزهای داخلی و بیرونی

 1.       رئوس کلی
 2.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت فاو
 3.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت بیشاد
 4.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت کماد
 5.       محاسبات ضخامت دیواره

متن درسی :

GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING WORKBOOK, AL NEUMANN (1995)

دورۀ پیشرفته :

 • طی ۵۰ ساعت آموزشی
 • شامل تدریس ، برگزاری آزمون و اعطای مدارک پایان دوره پیشرفته

در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی فوق:

میتوانید مشخصات و شماره تلفن تماس خود را به آدرس info@tarhofan-edc.com  ایمیل فرمایید .
ویا با شماره های ۰۹۹۱۲۰۴۵۵۴۳ – ۰۲۱۸۸۵۵۵۲۴۱ تماس بگیرید .

دوره مقدماتی آموزش تلرانس گذاری هندسی GD&T

سیلابس دوره آموزشی تولرانس گذاری هندسی – سطح ۱ (۶۰ ساعت):

نتایج تسلط بر مبانی تولرانس‌گذاری هندسی :

 • کاهش تغییرات در نقشه،
 • کاهش خطاهای تفسیری،
 • افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها،
 • طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید،
 • افزایش مقادیر تولرانسها،
 • و تضمین مونتاژ قطعات با هم می‌شود.
a draw according to iso standard drawing

آموزش نقشه کشی صنعتی به روش ایزو

متن درسی :

GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING WORKBOOK, AL NEUMANN (1995)

 

  ۱–   مقدمه :

 1.     چرا تولرانس‌گذاری هندسی؟
 2.     تاریخچه
 3.    مقایسه با راه و روش قدیم
 4.     استانداردهای ایزو
 5.    قوانین نقشه‌های استاندارد ایزو
 6.     مرور مقررات بُعدگذاری (dimensioning)
 7.    شرح اجمالی علامتهای متداول
 8.    شاکله‌شناسی (features – classification and types)
 9.    علامتهای خصوصیتهای هندسی  (geometrical characteristics – symbols)
 10.     طبقه‌بندی تولرانسها (tolerance categorization)
 11.     ناحیه‌های تولرانسی (tolerance zones)
 12.     معرفی نشانگر تولرانس (tolerance indicator/frame)
 13.     دگرسازهای مواد شاکله – تعاریف (material condition modifiers feature)

   ۲–  حدود اندازه  :

 1.      اصول بنیادی تولرانس‌گذاری
 2.      اصل پوش (envelope principle)
 3.       سنجه‌های برو-نرو
 4.       تعاریف اندازه (size definitions)
 5.       رابطۀ میان تک‌تک شاکله‌ها – کاربرد تولرانس رخواره برای تعیین مکان شاکله‌ها
 6.       مبدأ بُعد (dimension origin)

۳   نحوۀ کارکرد سامانۀ هندسی

 1.    تولرانس‌گذاری بُعدی و هندسیِ قطعه‌ای مثالی
 2.     مقایسۀ
 3.     دگرسازهای مواد شاکله – تأثیر و قوانین
 4.     قوانین مربوط به رزوه‌ها و چرخ‌دنده‌ها و هزارخارها
 5.     موارد کاربرد دگرسازهای مواد شاکله – محاسبات بدترین وضعیت
 6.     الزام دادوستاد (reciprocity)

۴   تصدیق تولرانس موقعیت (position tolerance verification)

 1.     ثبت داده‌های بازرسی و تصدیق تولرانس موقعیت در حالتهای بیشاد (MMC) و کَماد (LMC)
 2.     معرفی سنجۀ کاغذی (paper gauge)
 3.     طرحهای سه‌گانۀ محصول، تولید، اندازه‌گیری
 4.     حالت امکانیِ بیشینه-مواد (maximum material virtual condition)

۵   تئوری مبنا و دستگاه مبنایی (datum and datum system)          

 1.     دستگاه مبنایی و درجات آزادی
 2.     تعریف مبنا، دستگاه مبنایی، شاکلۀ مبنا، بدل‌سازهای مبنا (datum simulators)، و مبنای بدل‌سازی‌شده
 3.    دستگاه مبنایی در مهندسی، تولید، بازرسی
 4.    قراردهی قطعه در دستگاه مبنایی
 5.     ابهام مبناهای تلویحی و صراحت مبناهای تصریحی
 6.     شاکله‌های مبنای اندازه‌دار و بدون اندازه (datum features with size and without size)
 7.     شاکله‌های مبنای موضعی و شاکله‌های مبنای چندتایی
 8.     ایجاد و توصیف دستگاه مبنایی
 9.     دگرسازهای مبنا – تعریف
 10.     الزام همزمانی و الزام جدایی(simultaneous and separate requirements)

۶   تولرانسهای ریخت

 1.     تختی سطح – نحوۀ تصدیق، ملاحظات طراحی
 2.      تختی میانْ‌سطح – حالات فاو (RFS) و بیشاد
 3.      تختیِ به‌اِزایی
 4.      راستی – ملاحظات طراحی
 5.      راستی عناصر خطی سطح
 6.      راستی عناصر خطی – دو جهت
 7.      راستی میانْ‌خط – حالات فاو (RFS) و بیشاد
 8.      گردی
 9.      استوانگی

·         شرکت طراحی و مهندسی طرح و فن

برگزار کننده دوره های آموزشی حرفه ای تولرانس گذاری هندسی به روش ایزو و آمریکایی
مجری پروژه های مهندسی معکوس
نمونه سازی سریع و مهندسی
تولید محدود