بایگانی نویسنده برای: فلاحی

نوشته های فلاحی

دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش ایزو ( GPS )

هدف دوره :
شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی تلرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد.