بایگانی نویسنده برای: فلاحی

نوشته های فلاحی

دورۀ آشنایی با استانداردهای نقشه‌های مکانیک در ایزو

مخاطبان : کاربران نقشه‌های فنی مکانیک، اعم از طراحان و مهندسان محصول و ابزار، مهندسان فرایند، مهندسان تولید، کاروران دستگاههای ساخت، تأمین‌کنندگان، کاروران سی‌ام‌ام، بازرسان مهارتهای اکتسابی پس از طی دورة آموزشی شرکت‌کنندگان در این دورة کاربردی از دانش تهیه نقشه های فنی استاندارد و تفسیر صحیح آنها بهره‌مند خواهند شد. محتوای درسی : ۱- […]