بایگانی نویسنده برای: فلاحی

نوشته های فلاحی

دورۀ آشنایی با استانداردهای نقشه‌های مکانیک در ایزو

مخاطبان : کاربران نقشه‌های فنی مکانیک، اعم از طراحان و مهندسان محصول و ابزار، مهندسان فرایند، مهندسان تولید، کاروران دستگاههای ساخت، تأمین‌کنندگان، کاروران سی‌ام‌ام، بازرسان مهارتهای اکتسابی پس از طی دورة آموزشی شرکت‌کنندگان در این دورة کاربردی از دانش تهیه نقشه های فنی استاندارد و تفسیر صحیح آنها بهره‌مند خواهند شد. محتوای درسی : ۱- […]

دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش GD&T

دورۀ پیشرفته : پیش‌نیاز : موفقیت در دورۀ مقدماتی محتوای درسی : ۱-    مبنا و دستگاه مبنایی   دگرسازهای مبنا – تأثیر   کاربرد   شاکله‌های مبنای مورب    سطوح پَربندی (contoured surfaces) در حکم مبنا    نشانگاههای مبنا    گروه سوراخهای تشکیل‌دهندۀ مبنا     مبنای مشترک    چندگانگی دستگاه مبنایی – ارتباط میان سامانه‌ها ۲-    تولرانسهای راستا    […]

دوره مقدماتی آموزش تلرانس گذاری هندسی GD&T

سیلابس دوره آموزشی تولرانس گذاری هندسی – سطح ۱ (۶۰ ساعت): نتایج تسلط بر مبانی تولرانس‌گذاری هندسی : کاهش تغییرات در نقشه، کاهش خطاهای تفسیری، افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها، طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید، افزایش مقادیر تولرانسها، و تضمین مونتاژ قطعات با هم می‌شود. متن درسی : GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING WORKBOOK, AL NEUMANN […]