بایگانی دسته بندی: تولرانس گذاری

تلرانس گذاری
در فرآیند مهندسی معکوس و یا طراحی ، تعیین اعداد اسمی، تولرانس های ابعادی و تولرانس های هندسی عملکردی جزء چالش های اصلی می باشند . همچنین نباید از محاسبه تولرانس سرجمع ( Stackup ) غافل شد . برای داشتن یک قطعه صحیح و دقیق، نیازمند یک فرآیند کاری صحیح و دقیق می باشیم . با ما همرا باشید ….

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

بررسی عملکرد و تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه .( قسمت دوم )
در این درس یک مجموعه ۴ قطعه ای تولرانس گذاری شده و با روش تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه آشنا میشوید

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت سوم

بررسی عملکرد و تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه .( قسمت اول )
در این درس یک مجموعه ۴ قطعه ای تولرانس گذاری شده و با روش تولرانس گذاری ابعادی یک مجموعه آشنا میشوید

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

در این درس با موارد ذیل آشنا می شوید :
تولرانس گذاری یک مثال عملی ( شامل دو قطعه ) .
انجام محاسبات تداخل تولرانس و آشنایی با مفهوم ” اندازه مجازی ” ( virtual size )
لزوم تولرانس گذاری هندسی در نقشه های فنی .

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

در این درس ضمن توضیح انواع تولرانس های ابعادی ( دوطرفه،یکطرفه و … ) با ذکر یک مثال عملی با نحوه کنترل تولرانس های داده شده و نحوه محاسبات “حداقل محدوده لقی” و “حداکثر محدوده لقی” آشنا می شوید .

تولرانس گذاری هندسی – شاکله‌شناسی

بر اساس تعریف ایزو، شاکلهٔ هندسی عبارت است از: نقطه، خط یا سطح.
بنای رواداشت‌گذاری بُعدی بر ابعاد است و بنای رواداشت‌گذاری هندسی بر شاکله‌ها. رواداشتهای هندسی در واقع مشخصاتی‌اند که به شاکله‌های قطعه نسبت می‌دهیم.